Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

 

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

 

Họ và tên: Lưu Đức Hồng   

Năm sinh: 1965

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - CT HĐND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luân chính trị: Trung Cấp

Số điện thoại: 0385.587.155     

Email: nhathongthainguyen@gmail.com 

Đ/c: Lưu Đức Hồng

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND

Điện thoại di động: 0385.587.155

 

 

Họ và tên: Nông Văn Thọ

Năm sinh: 1975

Chức vụ: Phó Bí thư - Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0835.448.148

Email: nongtho@gmail.com

Đ/c: Nông Văn Thọ

Phó Bí thư - Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Điện thoại di động: 0835.448.148

 

 

 

Đ/c: Luân Đức Quỳnh

Phó Bí thư  Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

Số điện thoại : 0912.602.197

 

Họ và tên: Luân Đức Quỳnh

Năm sinh: 1969

Chức vụ: Phó Bí thư  Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại : 0912.602.197

Email : quynhld.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

   

MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC

BAN THƯỜNG TRỰC UB MTTQ VIỆT NAM XÃ QUY

Đ/c: Trần Thị Viện

UV BCH  Đảng bộ – Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Số điện thoại : 0359.935.274  

Họ và tên: Trần Thị Viện   

Năm sinh: 1974

Chức vụ: Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã Quy Kỳ

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luân chính trị: Trung Cấp

Số điện thoại: 0359.935.274     

Email: vienubmttqqk@gmail.com 

PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trần Văn Nghị

Năm sinh: 1985

Chức vụ: Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã Quy Kỳ

Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0345.239.594

Email: trannghidtn@gmail.com

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

Họ và tên: Luân Đức Tú

Năm sinh: 1980

Chức vụ: Ủy viên Thường trực UB MTTQ Việt Nam xã Quy Kỳ - Thư ký

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Sơ Cấp

Số điện thoại : 0949.620.107

Email : tuld.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

 

Họ và tên: Hà Văn Bắc

Năm sinh: 1986

Chức vụ: Ủy viên Thường trực UB MTTQ Việt Nam xã Quy Kỳ

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

Số điện thoại : 0388.770.119

Email : bachv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

 

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Họ và tên: Ma Văn Nghị

Năm sinh: 1980

Chức vụ: Ủy viên Thường trực UB MTTQ Việt Nam xã Quy Kỳ

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

Số điện thoại : 0835.859.711

Email : nghimv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

HÔI LIÊN HIỆP

PHỤ NỮ

BAN THƯỜNG VỤ HỘI

 

CHỦ TỊCH

Họ và tên: Lý Thị Hội

Năm sinh: 1981

Chức vụ: Chủ tịch HLH Phụ Nữ

Trình độ chuyên môn: Trung Cấp

Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

Số điện thoại : 0912.725.864

Email : hoilt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyền

Năm sinh: 1988

Chức vụ: Phó chủ tịch HLH Phụ Nữ

Trình độ chuyên môn: Trung Cấp

Trình độ lý luận chính trị: Sơ Cấp

Số điện thoại : 0826.616.265

Email : 

ỦY VIÊN

Họ và tên: Mạc Thị Dinh

Năm sinh: 1990

Chức vụ: Thường Vụ

Trình độ chuyên môn: Sơ Cấp

Trình độ lý luận chính trị: Sơ Cấp

Số điện thoại : 

Email : 

HỘI NÔNG DÂN

BAN THƯỜNG VỤ HỘI

 

CHỦ TỊCH

Họ và tên: Hà Thị Hoa

Năm sinh: 1984

Chức vụ: Chủ tịch  Hội Nông Dân

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

Số điện thoại : 0838.388.149

Email : hoanongdanqk@gmail.com

PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Hoàng Trọng Huy

Năm sinh: 1988

Chức vụ: Phó chủ tịch Hội Nông Dân

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Sơ Cấp

Số điện thoại : 0394.800.525

Email : hoangtronghuy.92@gmail.com

ỦY VIÊN

 

Họ và tên: Hoàng Thị Chiên

Năm sinh: 1988

Chức vụ: Thường Vụ

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Sơ Cấp

Số điện thoại : 

Email : 

ĐOÀN THANH NIÊN

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN

 

BÍ THƯ

Họ và tên: Hà Văn Bắc

Năm sinh: 1986

Chức vụ: Bí thư

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

Số điện thoại : 0388.770.119

Email : bachv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

PHÓ BÍ THƯ

 

Họ và tên: Trần Quốc Tuấn

Năm sinh: 1990

Chức vụ: Phó bí thư

Trình độ chuyên môn: Trung Cấp

Trình độ lý luận chính trị: Sơ Cấp

Số điện thoại 0326.592.595

Email : 

ỦY VIÊN

 

Họ và tên: Lý Hải Anh

Năm sinh: 1990

Chức vụ: Thường Vụ

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Sơ Cấp

Số điện thoại : 

Email : 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

BAN THƯỜNG VỤ HỘI

 

CHỦ TỊCH

Họ và tên: Ma Văn Nghị

Năm sinh: 1980

Chức vụ: ChỦ tịch HCCB

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

Số điện thoại : 0835.859.711

Email : nghimv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Họ và tên: Triệu Đình Sâm

Năm sinh: 1966

Chức vụ: Phó chủ tịch

Trình độ chuyên môn: Sơ Cấp

Trình độ lý luận chính trị: Sơ Cấp

Số điện thoại : 0948.857.182

Email : 

ỦY VIÊN

 

Họ và tên: Nguyễn Quang Trung

Năm sinh: 1988

Chức vụ: Thường Vụ

Trình độ chuyên môn: Sơ Cấp

Trình độ lý luận chính trị: Sơ Cấp

Số điện thoại : 0328.009.490

Email :