Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUY KỲ KHÓA XXIV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 Họ và tên: Lưu Đức Hồng

 Năm sinh: 1965

 Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Lý luận chính trị: Trung Cấp

 Điện thoại di động: 0385.587.155

 Email: nhathongthainguyen@gmail.com

Đ/c: Lưu Đức Hồng

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND

Điện thoại di động: 0385.587.155

 

 Họ và tên: Nguyễn Xuân Hoàng 

 Năm sinh: 1983

 Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND xã

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Lý luận chính trị: Trung Cấp

 Điện thoại di động: 0357.576.390

 Email: hoangqk83@gmail.com

Đ/c: Nguyễn Xuân Hoàng

UV BCH Đảng bộ

Phó chủ tịch HĐND

Điện thoại di động: 0357.576.390

 

BAN PHÁP CHẾ HĐND

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Gmail

1.

Trần Thị Viện

Trưởng ban

0359.935.274

vienubmttqqk@gmail.com

2.

Trương Thị Kim Thoa

Phó ban

0915.723.054

truongkimthoa74@gmail.com

3.

Lường Đức Quảng

Ủy viên

0365.154.514

 

4.

Vi Thị Hồng

Ủy viên

 

 

5.

Hoàng Thị Yến

Ủy viên

0982172264

 

BAN KINH TẾ HĐND

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Gmail

1.

Lý Thị Hội

Trưởng ban

0912.725.864

 hoilt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

2.

Hoàng Thị Nhung

Phó ban

0835.118.453

 

3.

Bàng Thị Ninh

Ủy viên

0915313940

 

4.

Lường Minh Lai

Ủy viên

0866593035

 

5.

Hoàng Xuân Đạt

Ủy viên

0362749290