Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy UBND :

CHỦ TỊCH UBND

        

 

 

Đ/c: Luân Đức Quỳnh

Phó Bí thư  Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

    Điện thoại: 0912.602.197                  

    

Họ và tên: Luân Đức Quỳnh

Năm sinh: 09/10/1969

Chức vụ: Phó Bí thư  Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại : 0912.602.197

Email : quynhld.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Lĩnh vực phuc trách : Công An, Quân Sự, Xây dựng cơ cơ bản, An toàn giao thông, Giảm nghèo, TĐKT, NTM, PCTT&TKCN,VSTTP, Công thương, Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, QL Chợ.

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

                             Đ/c: Hoàng Từ Điển

UV BCH Đảng bộ - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

Điện thoại: 0912.602.195

 

Họ tên : Hoàng Từ Điển

Ngày sinh : 10/10/1980

Chức vụ: UV BCH Đảng bộ  –  Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Email :dienht.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Số điện thoại : 0912.602.195

Lĩnh vực phụ trách : Giáo dục, Y tế, Văn hóa - Xã hội, VPTK,TTHTCĐ, DS GĐ&TE, Hòa giải, Nông nghiệp, Lâm Nghiệp, Thú y, Hội đồng tư vấn thuế, Hội đặc thù, Nước sinh hoạt tập trung.

ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN

                     

        

Họ tên : 

Email : 

Ngày sinh: 

Số điện thoại: 

Lĩnh vực phụ trách : Công An xã

 

                         

Họ tên: Phan Văn Khánh

Email: khanhpv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh: 10/10/1963

Số điện thoại: 0912.344.060

Lĩnh vực phụ trách : Quân Sự xã

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

                     

        

Họ tên : Mạc Sỹ Hưng

Email : hungms.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 25/5/1983

Số điện thoại : 0912.940.527

Lĩnh vực phụ trách :Tư pháp - Hộ tịch

 

VĂN PHÒNG THỐNG KÊ

                          

Họ tên : Phan Thị Linh

Email :linhpt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh : 10/5/1984

Số điện thoại:0942.559.282

Lĩnh vực phụ trách : Văn phòng Thống Kê – Cải cách hành chính

GIÁO DỤC

                           

Họ tên : Phan Thị Linh

Email :linhpt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh :10/5/1984

Số điện thoại:0942.559.282

Lĩnh vực phụ trách :Giáo dục và đào tạo

CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP  - MÔI TRƯỜNG

                           

Họ tên: Hoàng Văn Hướng

Email :hoanghuonglinhthong@gmail.com

Ngày sinh :28/12/1971

Số điện thoại : 03344.568.611

Lĩnh vự phụ trách :Giao thông vận tải

CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

 

Họ tên : Lường Thị Kim Doanh

Email :doanhltk.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh : 1985

Số điện thoại: 0942.943.085

Lĩnh vực phụ trách : Văn phòng Thống Kê – Thi đua khen thưởng

CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI

                                          

Họ tên : Đỗ Văn Hoàng

Email :hoangdv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh : 9/7/1985

Số điện thoại:0948.237.328

Lĩnh vực phụ trách : Lao động - Thương binh và xã hội – Giảm nghèo.

CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

                         

Họ tên: Hoàng Văn Hướng

Email :hoanghuonglinhthong@gmail.com

Ngày sinh :28/12/1971

Số điện thoại : 03344.568.611

Lĩnh vực phụ trách : Công thương

CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI

                                                  

Họ tên : Luân Đức Tú

Email :tuld.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh : 20/5/1980

Số điện thoại:0949.620.107

Lĩnh vực phụ trách : Văn hóa, thể dục, thể thao, du 
lịch, thông tin, truyền thông,  tín ngưỡng, tôn giáo, giáo dục; công tác  thanh niên 

CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG - NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

                                  

Họ tên: Hoàng Văn Hướng

Email :hoanghuonglinhthong@gmail.com

Ngày sinh :28/12/1971

Số điện thoại : 03344.568.611

Lĩnh vực phụ trách : Nông nghiệp và phát triển nông thôn

CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

                          

Họ tên: Hứa Đức Dương

Email :duonghd.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 1962

Số điện thoại : 0987.561886

Lĩnh vực phụ trách : Địa Chính – Xây Dựng

 KẾ TOÁN – NGÂN SÁCH

                                  

Họ tên: Nguyễn Thị Phương Hồng

Email :hongntp.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh :1979

Số điện thoại : 0399.555.664

Lĩnh vực phụ trách : Tài chính - Kế toàn

                                  

Họ tên: Phan Trung Kiên

Email :kienpv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh :1988

Số điện thoại : 0332.596668

Lĩnh vực phụ trách : Tài chính - Kế toán