Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kế hoạch thực hiện chương trình Chuyển đổi số xã Quy Kỳ giai đoạn 2021 - 2025; đinh hướng đến năm 2030

13-09-2021 09:31


tuld.dinhhoa@thainguyen.gov.vn